ورود کاربر
نام کاربری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
ثبت نام

تاريخچه

كرسي هاي يونسكو و دانشگاه هاي همزاد:

تاريخچه:

فكر ايجاد يك طرح بين المللي براي تقويت همكاري هاي بين دانشگاهي ، نخستين بار در چهل و يكمين كنفرانس بين المللي آموزش در ژنو در سال 1980 مطرح شد. سپس اين طرح در برنامة ميان مدت يونسكو براي سال هاي 95 ـ 1990 گنجانيده شد و در بيست و پنجمين اجلاس يونسكو در سال 1989 به تصويب رسيد. بر اين اساس، مدير كل يونسكو، برنامة دانشگاه هاي همزاد و كرسي يونسكو را كه به وسيلة كميتة آموزش عالي عنوان شده بود ارائه كرد. كنفرانس عمومي در بيست و ششمين اجلاس خود با ماهيت و اهداف دانشگاه هاي همزاد و نحوة كار آنها موافقت كرد و بدين ترتيب اين طرح موجوديت يافت.
برنامة دانشگاه هاي همزاد و كرسي يونسكو به تدريج مورد استقبال كشورهاي عضو، سازمان هاي غيردولتي آموزش عالي و مؤسسات آموزش عالي قرار گرفت و به عنوان يك ابتكار عمل در آموزش عالي پذيرفته شد. يك سال پس از تصويب اين طرح، بيش از 200 تقاضا براي پيوستن به آن صورت گرفت.

 

طراحی سایت پافکو